Opšti uslovi korišćenja

Ovi opšti uslovi korišćenja („Uslovi korišćenja“) primenjuju se na internet sajtu ( https://choco.codes/ ) („Internet sajt“) i aplikaciji Chococodes („Aplikacija“) i imaju za svrhu da regulišu pristupanje i korišćenje Internet sajta i Aplikacije od strane korisnika.


Samim korišćenjem Internet sajta i Aplikacije potvrđujete saglasnost sa ovim Uslovima korišćenja, čiji je sastavni deo i Politika privatnosti.


Uslovi korišćenja su pravno obavezujući između Vas kao korisnika i CANDY UNIVERSE d.o.o. Beograd-Novi Beograd, sa registrovanom adresom sedišta na adresi Bulevar Zorana Đinđića 181a, Novi Beograd, Beograd, matični broj: 20880694, PIB: 107836522 ("CANDY UNIVERSE“), kao imaoca svih prava na Internet sajtu i Aplikaciji, kao i njihovim sadržajima.


Uslovi korišćenja Internet sajta i Aplikacije


Pristup pojedinim uslugama i funkcionalnostima koje nudi Internet sajt i Aplikacija može zahtevati registraciju korisničkog naloga i prijavljivanje na registrovani korisnički nalog, u skladu sa pravilima registracije i upravljanja korisničkim nalogom, za šta je potrebno da date Vaše podatke o ličnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018) i Politikom privatnosti.

CANDY UNIVERSE neće biti odgovoran prema Vama ili bilo kom trećem licu za bilo koju posledicu nedostupnosti, izmene, suspenzije ili povlačenja Internet sajta ili Aplikacije ili bilo koje funkcionalnosti, dela ili sadržaja na Internet sajtu ili Aplikaciji, te Vas ovim obaveštava da može biti planiranih ili neplaniranih perioda u kojima određene funkcionalnosti, delovi ili sadržaj Internet sajta ili Aplikacije nisu dostupni ili su izmenjeni, suspendovani ili povučeni, bez obaveze obaveštavanja korisnika.

Ako date svoju saglasnost, možete primati obaveštenja i informacije o proizvodima, promocijama, novostima, pogodnostima i ponudama odnosno Newsletter, u skladu sa Politikom privatnosti.


Nedozvoljene aktivnosti na Internet sajtu i Aplikaciji


Obavezujete se da koristite Internet sajt i Aplikaciju, kao i sve što je dostupno na Internet sajtu i Aplikaciji ili putem Internet sajta i Aplikacije isključivo u zakonom dozvoljene svrhe i u skladu sa relevantnim zakonima i propisima, i bez nanošenja štete i poslovnom ugledu CANDY UNIVERSE ili trećim licima, a naročito da nećete:


 • preuzimati, čuvati ili koristiti bilo koji sadržaj koji pripada trećim licima i podleže pravima intelektualne svojine ili pravima zaštite podataka o ličnosti;


 • preuzimati i skladištiti sadržaj Internet sajta ili Aplikacije na nekom serveru ili drugom uređaju za skladištenje ili stvarati elektronsku bazu podataka tako što ćete preuzimati i skladištiti sadržinu Internet sajta ili Aplikacije;


 • brisati ili menjati bilo koji sadržaj na Internet sajtu ili Aplikaciji ili pokušavati da ometate funkcionisanje Internet sajta ili Aplikacije ili servera na kojima se sadržaj Internet sajta ili Aplikacije nalazi;


 • unositi na Internet sajt ili Aplikaciju sadržaje sa virusom ili bilo koji drugi štetan materijal, kao i vršiti bilo koje aktivnosti koja za cilj ima onemogućavanje ili otežavanje rada Internet sajta ili Aplikacije;


 • kreirati linkove ka Internet sajtu ili Aplikaciji sa bilo koje druge internet lokacije bez prethodne pisane saglasnosti CANDY UNIVERSE;


 • skladištiti, distribuirati ili objavljivati bilo kakav sadržaj koji je nezakonit, štetan, uvredljiv, nemoralan, koji podstiče mržnju, ili koji može predstavljati napad na privatnost ili povredu prava trećih lica, naročito prava intelektualne svojine ili prava na privatnost trećih lica.


Pravila objavljivanja na Internet Sajtu ili Aplikaciji


Sadržaj koji objavljuje CANDY UNIVERSE


Iako se trudimo da sve informacije sadržane na Internet sajtu i Aplikaciji (osim sadržaja koji generiše Korisnik) budu tačne, potpune i precizne, ne garantujemo tačnost, kompletnost, pouzdanost, ili kvalitet bilo kog sadržaja na Internet sajtu ili Aplikaciji, te se isključuje, u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, bilo koja odgovornost CANDY UNIVERSE za bilo kakav gubitak ili štetu bilo koje prirode, koji nastanu kao rezultat korišćenja Internet sajta ili Aplikacije.


CANDY UNIVERSE može s vremena na vreme promeniti format i sadržaj Internet Sajta ili Aplikacije.


CANDY UNIVERSE ne garantuje da su sadržaji na Internet Sajtu ili Aplikaciji bez virusa ili bilo kakvog drugog štetnog materijala, pri čemu su korisnici odgovorni da obezbede odgovarajuće tehničke i druge mere u pogledu svoje bezbednosti.


Sadržaj koji objavljuje korisnik


Korisnik je odgovoran za bilo kakvu sadržinu koju postavlja na Internet sajtu ili Aplikaciji.


Korisnik je slobodan da objavljuje na Internet sajtu ili Aplikaciji sadržaj u vidu teksta, komentara, slike, fotografije, video zapisa, ili bilo koji tip dokumenta, bilo kakve sadržine ili forme, pri čemu ne sme objavljivati sadržaj koji:


 • je nezakonit, preteći, uvredljiv, pogrdan, vulgaran, nedoličan, nasilan ili koji krši prava intelektualne svojine ili druga prava bilo kog trećeg lica;


 • sadrži bilo kakve viruse ili bilo kakav drugi štetan materijal;


 • sadrži bilo koji oblik oglašavanja ili marketinga.


Korisnik samom objavom sadržaja garantuje da ima sva prava i ovlašćenja koji su potrebni za objavu tog sadržaja na Internet sajtu ili Aplikaciji, naročito u skladu sa važećim zakonodavstvom i pravima intelektualne svojine.

CANDY UNIVERSE zadržava pravo da, po slobodnom nahođenju, obriše ili izmeni bilo koji sadržaj koji unese korisnik, u svako doba i bez obaveštavanja, naročito sadržaj koji je uvredljiv, neprikladan, nezakonit ili koji na bilo koji drugi način ugrožava CANDY UNIVERSE, druge korisnike ili treća lica.

Internet Sajt i Aplikacija mogu u pojedinim slučajevima dozvoliti da vidite sadržaj koji je generisao drugi korisnik i u tom slučaju se isključuje, u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, bilo koja odgovornost CANDY UNIVERSE za takav sadržaj.


Korisnički nalog na Aplikaciji


Kako biste koristili neke funkcionalnosti Aplikacije, morate registrovati korisnički nalog na istom.

Korisnički nalog na Aplikaciji može da registruje svaki korisnik koji ima navršenih 16 godina života.

Kreiranjem korisničkog naloga pristajete da se na Vas primenjuju odredbe Uslova korišćenja i Politike privatnosti. 

Korisnik se obavezuje se da da tačne, potpune i pouzdane podatke prilikom registracije i upravljanja korisničkim nalogom, pri čemu korisnik snosi isključivu odgovornost za tačnost unetih podataka, kao i ukoliko neka obaveza CANDY UNIVERSE nije ispunjena ili nije potpuno ili ispravno ispunjena, zbog neažurnosti podataka.

Broj telefona predstavlja jedinstveni identifikator korisničkog naloga.

Korisnik je odgovoran za sve aktivnosti koje su učinjene korišćenjem podataka za prijavljivanje i obavezan je da bez odlaganja obavesti CANDY UNIVERSE o bilo kakvom neovlašćenom korišćenju podataka za prijavljivanje ili kršenju bezbednosti za koje sazna.

Za registraciju i otvaranje korisničkog naloga potreban je broj telefona. Svaki korisnik odgovara za tačnost i istinitost podataka koje je dao.

CANDY UNIVERSE zadržava pravo da ne potvrdi, suspenduje ili obriše podatke za prijavljivanje i/ili zabrani pristup korisničkom nalogu, u bilo koje vreme, ukoliko smatra da su informacije koje su date netačne ili da pripadaju ili se odnose na drugo lice.

U svakom trenutku možete samostalno podneti zahtev za deaktivaciju korisničkog naloga, putem e-maila na office@candyuniverse.rs, s tim da ćete u periodu od 3 dana od prijema obaveštenja o deaktivaciji korisničkog naloga, imati mogućnost da se prijavite na svoj korisnički nalog kako bi opozvali prethodno podneti zahtev.


Brisanje korisničkog naloga


U Android mobilnoj aplikaciji, korisnici imaju mogućnost da izbrišu svoje korisničke naloge. Ova opcija se nalazi u meniu Android aplikacije.


Koraci za brisanje korisničkog naloga:


 • Otvorite aplikaciju i pristupite meniju.


 • Opcija se nalazi na dnu ekrana, ispod sekcije „Uslovi korišćenja“.


 • Kliknite na opciju „Obriši nalog“.


 • Pojaviće se upozorenje: „Da li si siguran da želiš da obrišeš nalog? Nakon brisanja naloga izgubićeš sve prikupljene dijamante kao i informacije vezane za tvoj profil.“


 • Korisnik može izabrati opciju da odustane ili da obriše nalog.


 • Nakon potvrde brisanja, svi podaci vezani za nalog će biti trajno izbrisani, uključujući sve prikupljene dijamante i informacije o profilu.


Eksterni linkovi


Internet sajt i Aplikacija mogu, s vremena na vreme, sadržati linkove ka eksternim internet sajtovima, koji mogu sadržati linkove na ponude i promocije trećih lica.

CANDY UNIVERSE nije odgovoran za sadržinu tih internet sajtova, kao ni za kršenja prava korisnika koja učine vlasnici internet sajtova trećih strana.


Prava intelektualne svojine


Sva autorska prava, žigovi i druga prava intelektualne svojine na sve sadržaje (tekstualni, vizuelni i audio materijali, dizajn, slike, baze podataka, programerski kod, interfejs, softver, tekstovi i sl.) na Internet sajtu i Aplikaciji pripadaju CANDY UNIVERSE ili subjektima koji su dali dozvolu za njihovu upotrebu. Navedene sadržaje korisnici mogu da koriste samo u meri koja je izričito navedena i potrebna za ličnu, nekomercijalnu upotrebu ili za korišćenje drugih usluga putem Internet sajta ili Aplikacije. 


Zabranjeno je na bilo koji način menjati sadržaj Internet sajta i Aplikacije, ili isti reprodukovati, distribuirati, prodavati, objavljivati, emitovati ili koristiti u javne ili komercijalne svrhe, i svaka neovlašćena upotreba može predstavljati kršenje relevantnih propisa. Korišćenjem bilo kog dela Internet sajta ili Aplikacije, smatra se da ste upoznati s Uslovima korišćenja, kao i da prihvatate korišćenje sadržaja Internet sajta isključivo za ličnu upotrebu i na vlastitu odgovornost.


U vezi sa sadržajem koji korisnik objavljuje na Internet sajtu ili Aplikaciji, korisnik je saglasan da CANDY UNIVERSE daje vremenski i teritorijalno neograničeno, neopozivo, neisključivo pravo i licencu da koristi, umnožava, učitava, prenosi, skladišti, prerađuje, prilagođava, objavljujemo, prevodi, distribuira, daje pod-licencu i da prikazuje sadržaj (u celini ili delimično) koji je korisnik dao ili objavio i/ili da CANDY UNIVERSE ugrađuje u druge sadržaje u bilo kom obliku, ili u druge medije ili tehnologije, bez bilo kakve naknade.


Završne odredbe


Ako CANDY UNIVERSE ne primeni bilo koju odredbu ovih Uslovi korišćenja, to se neće smatrati odricanjem bilo kog prava i neće isključiti mogućnost naknadnog pozivanja na tu odredbu. 

Ukoliko se bude smatralo da je neka odredba Uslova korišćenja nevažeća, ostale odredbe ostaju na snazi.

Ovi Uslovi korišćenja sačinjeni su u skladu sa pravom Republike Srbije i na njih se primenjuje pravo Republike Srbije.

Svaki eventualni spor će se rešavati sporazumno, a ukoliko isto nije moguće, za sve sporove iz ili u vezi sa ovim Uslovima korišćenja biće nadležan stvarno nadležan sud u Beogradu.


Vaša korpa je prazna

Pregledajte naše kategorije i
sigurni smo da ćete naći šta tražite!