Politika privatnosti

Ova politika privatnosti („Politika privatnosti“) je sačinjena u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018) („Zakon“).


Ukoliko se ne slažete sa našom Politikom privatnosti, molimo Vas da ne koristite naš internet sajt/mobilnu aplikaciju, kao i da nam ne ustupate svoje podatke o ličnosti.


U slučaju da naš internet sajt/mobilna aplikacija sadrži linkove ka drugim internet sajtovima, molimo Vas da se adekvatno upoznate sa politikama privatnosti koje se nalaze na tim internet sajtovima i načinom na koji ta lica obrađuju podatke o ličnosti. CANDY UNIVERSE nema nikakvu kontrolu nad sadržajem drugih internet sajtova, te ne može biti odgovoran za zaštitu Vaše privatnosti kada ih posećujete.


Rukovalac podataka o ličnosti


Društvo za trgovinu i usluge CANDY UNIVERSE d.o.o. Beograd-Novi Beograd, sa registrovanom adresom sedišta na adresi Bulevar Zorana Đinđića 181a, Novi Beograd, Beograd, matični broj: 20880694, PIB: 107836522 (u daljem tekstu „CANDY UNIVERSE“ ili „Rukovalac“).


Vrsta podataka o ličnosti i obim, svrha i pravni osnov obrade podataka o ličnosti

U nastavku su navedene informacije o vrstama podataka o ličnosti koji se obrađuju, kategorisani prema funkcionalnostima i svrhama obrade.

Vašu saglasnost na obradu podataka o ličnosti možete u svakom trenutku opozvati, putem svog korisničkog naloga ili putem e-maila na office@candyuniverse.rs pri čemu opoziv saglasnosti ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva.


Poseta internet sajtu

Prilikom posete internet sajtu, pretraživač koji koristite na Vašem uređaju će automatski i bez vaše aktivnosti poslati na server našeg internet sajta: IP adresu uređaja sa kog je poslat upit i koji ima pristup internetu, datum i vreme pristupa,  ime i URL preuzete datoteke, pretraživač koji koristite i, ako je potrebno, operativni sistem računara koji podržava internet, kao i ime Vašeg provajdera.


Vrsta podataka
Svrha obrade
Pravni osnov obrade
IP adresa i drugi podaci povezani sa IP adresom
​Uspostavljanje nesmetane veze i komfornog korišćenja internet sajta i procena bezbednosti i stabilnosti sistema
​Vaša saglasnost na obradu podataka o ličnosti


  • Korisnički nalog


Kako biste koristili neke naše funkcionalnosti, morate registrovati korisnički nalog.


Vrsta podataka
Svrha obrade
Pravni osnov obrade
​Broj telefona
​Pružanje usluga u vezi sa uspostavljanjem i upotrebom korisničkog naloga
​Vaša saglasnost na obradu podataka o ličnosti  • Marketing, obaveštenja i Newsletter


U vezi sa našim marketinškim aktivnostima, možemo koristiti Vaš broj telefona i korisnički nalog za slanje obaveštenja i informacija o proizvodima, promocijama, novostima i ponudama („direktni marketing“), ukoliko ste na to dali saglasnost.

Ukoliko ste dali saglasnost za prijem obaveštenja, ponuda i informacija o proizvodima, promocijama, novostima, pogodnostima i ponudama, obaveštenja ćemo Vam slati putem SMS-a i drugih aplikacija za razmenu poruka koje eventualno koristite, kao i u vidu notifikacija u samoj mobilnoj aplikaciji.


Vrsta podataka
Svrha obrade
Pravni osnov obrade
Broj telefona
Direktni marketing
Vaša saglasnost na obradu podataka o ličnosti
Primaoci podataka o ličnosti


Unutar CANDY UNIVERSE, pristup podacima, koje ste nam stavili na raspolaganje, imaju samo one organizacione jedinice, odnosno oni zaposleni kojima su isti neophodni za ispunjenje svrhe za koju su podaci o ličnosti prikupljeni. 


Treća lica mogu da koriste podatke o ličnosti isključivo za svrhe koje su gore navedene i isključivo u skladu sa instrukcijama CANDY UNIVERSE, i trećim licima se ustupaju samo oni podaci o ličnosti koji su neophodni za ostvarenje svrhe obrade.


Pored CANDY UNIVERSE, podatke o ličnosti mogu da koriste i povezana lica CANDY UNIVERSE, za potrebe internog administriranja, uključujući i obradu podataka o ličnosti u iste svrhe koje su navedene u ovoj Politici privatnosti, kao i nadležni organi u zakonom predviđenim slučajevima (npr. poreska uprava, tužilaštvo, sud, policija itd.). 


Pored toga, CANDY UNIVERSE angažuje i treća lica za pružanje određenih usluga, i gde je to neophodno za odgovarajuće svrhe obrade, dostavljaju im podatke o ličnosti (ili omogućavaju pristup istim) a koje ti pružaoci usluga obrađuju u svojstvu obrađivača podataka, i to naročito pružaoci usluga poput advokata, IT provajdera, provajderi komunikacionih servisa i korisničke podrške, računovođa, revizora, osiguravajućih društava itd.


Iznošenje podataka o ličnosti


Ukoliko se podaci o ličnosti budu iznosili u neku od država koja ne obezbeđuje primereni nivo zaštite podataka o ličnosti u skladu sa Zakonom, CANDY UNIVERSE će ispuniti sve relevantne uslove i preduzeti sve mere potrebne kako bi se obezbedile odgovarajuće garancije u pogledu obrade podataka o ličnosti i kako bi se obezbedio primereni nivo zaštite, uključujući npr. primenu standardnih ugovornih klauzula odobrenih od strane Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (u daljem tekstu „Poverenik“), obavezujuća poslovna pravila, odobrenja izdata od strane Poverenika i sl. (za više detalja o primenjenim merama obratite se dopisom na mejl office@candyuniverse.rs.


Kako se Podaci o ličnosti štite

CANDY UNIVERSE će preduzeti sve adekvatne i potrebne tehničke, organizacione i kadrovske mere zaštite podataka o ličnosti od gubitka, zloupotrebe, neovlašćenog pristupa, otkrivanja, izmena, brisanja ili uništavanja.


Rok čuvanja podataka o ličnosti


Podaci o ličnosti će se čuvati onoliko vremena koliko je potrebno za ostvarivanje gore navedenih svrha obrade podataka o ličnosti ili trajno ukoliko je takva obaveza predviđena zakonom, ili do opoziva pristanka za obradu podataka o ličnosti. Ukoliko je pristanak pravni osnov obrade podataka o ličnosti u konkretnom slučaju, CANDY UNIVERSE će u slučaju opoziva prestati sa obradom podataka o ličnosti, osim ukoliko za konkretnu obradu postoji drugi zakonski osnov. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva.


Kriterijumi za određivanje roka čuvanja podataka o ličnosti uključuju: (i) postojanje zakonske obaveze koju je CANDY UNIVERSE dužan da poštuje; ili (ii) da li je zadržavanje preporučljivo u smislu pravnog položaja CANDY UNIVERSE (npr. u pogledu sprovođenja važećih ugovornih uslova, primenjivih rokova zastarevanja pokretanja/vođenja pravnih postupaka, sporova ili regulatornih istraga).


Prava lica na koje se podaci o ličnosti odnose


Lica na koje se podaci o ličnosti odnose imaju pravo na:


  • pristup;
  • ispravljanje i/ili dopunu podataka o ličnosti;
  • brisanje;
  • ograničenje obrade; 
  • prenosivost podataka o ličnosti; 
  • opoziv pristanka u bilo koje vreme (opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva);
  • prigovor;
  • podnošenje pritužbe Povereniku.


Za ostvarivanje navedenih prava u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti možete podneti pisanu prijavu, zahtev ili pitanje na sledeću adresu putem pošte: Društvo za trgovinu i usluge CANDY UNIVERSE d.o.o. Beograd-Novi Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 181a, Novi Beograd, Beograd ili putem adrese elektronske pošte: office@candyuniverse.rs ili se obratiti državnim organima Republike Srbije: Poverenik za zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije, Bulevar  kralja Aleksandra br. 15, 11000 Beograd. 


Izmena Politike privatnosti

CANDY UNIVERSE zadržava pravo da bilo kada izmeni ovu Politiku Privatnosti. Svaka izmena postaje važeća nakon njenog objavljivanja na internet sajtu/mobilnoj aplikaciji ili na drugi adekvatan način. S tim u vezi, preporučujemo Vam da redovno vršite proveru odeljka koji se odnosi na Politiku privatnosti kako biste imali najnovije informacije.

Vaša korpa je prazna

Pregledajte naše kategorije i
sigurni smo da ćete naći šta tražite!